KOMUNIKATY

Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


Jesteś

gościem
BIULETYN


AKTUALNOŚCI
Obrady Komisji Zakładowej ZOZ NSZZ "Solidarność" przy ZLK w Ostrowie Wlkp.

W dniu 23 marca w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. odbyło się pierwsze zebranie nowowybranej Komisji Zakładowej (kadencja 2023-2028). Po przywitaniu członków Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego Romana Zybałę i przedstwieniu porządku obrad, przystąpiono do wyboru osób funkcyjnych w Komisji Zakładowej. W głosowaniu wybrano dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Zakładowej: Sławomira Płonkę oraz Łukasza Starczewskiego oraz Skarbnika, którym został Bartłomiej Fleischer a na funkcję Sekretarza wybrany został Krzysztof Florczyk. W dalszej kolejności kolega Zdzisław Jasiński przedstawił działaność Krajowej Sekcji Kolejarzy i Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej. Poinformował również, że w tym roku Wyścigi Drezyn Ręcznych odbędą się 17 czerwca w Wieruszowie z udziałem drużyn zagranicznych. Nasępnie członkowie Komisji Zakładowej przyjęli szereg uchwał.
Spotkanie z minister Marleną Maląg w Ostrowie Wlkp.

W niedzielę 12 marca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wraz z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, spotkali się z mieszkańcami Ostrowa Wlkp.
W spotkaniu, które odbyło się w Forum Synagoga w Ostrowie Wlkp. uczestniczyli członkowie naszej organizacji związkowej.

Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność"

W dniu 9 marca w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
Zebranie otworzył przewodniczący Roman Zybała, który przywitał wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości. Wśród nich byli: Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, Wiesław Pełka, były przewodniczący SZIK, Bernard Niemiec, przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”, a także pan Krzysztof Włodarczyk, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. wraz z zastępcą dyrektora ds. eksploatacji, panią Emilią Jasińską.
Dalej obrady poprowadził przewodniczący zebrania Sławomir Płonka, który procedował dalsze punkty porządku zebrania.
Po odczytaniu sprawozdania komisji wyborczej i stwierdzeniu prawomocności zebrania delegaci przystąpili do wyborów. W pierwszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Zakładowej na kadencję 2023-2028, którym został ponownie Roman Zybała.
Następnie delegaci dokonali wyboru: Komisji Zakładowej (17 członków), Komisji Rewizyjnej (5 członków), Delegatów na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy (wybrani zostali: Roman Zybała, Zdzisław Jasiński, Łukasz Starczewski), Delegatów na WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (wybrano: Romana Zybałę, Zdzisława Jasińskiego i Łukasza Starczewskiego) oraz Delegatów na WZD Regionu Wielkopolska Południowa.
Podczas przerw w głosowaniach spowodowanych liczeniem głosów przez komisję skrutacyjną, głos zabrali zaproszeni goście.
Na koniec zebrania głos zabrał nowo wybrany przewodniczący Roman Zybała, który podziękował delegatom za okazane zaufanie, po czym przewodniczący zebrania Sławomir Płonka zakończył Zebranie Delegatów.

II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Drugi Halowy Turniej w piłkę nożną rozegrany został 3 lutego 2023 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
W łowickim turnieju udział wzięło 15 drużyn z całej Polski.  Pierwsze miejsce zajął Zakład Maszyn Torowych IM Kraków, drugie miejsce zajął Zakład Linii Kolejowych z Łodzi, trzecie Zakład Linii Kolejowych Skarżysko Kamienna a czwarte miejsce Zakład Linii Kolejowych z Krakowa.

Odliczenie składki członkowskiej w PIT-37

Składki na NSZZ „Solidarność” każdy członek związku może odliczyć od dochodu w PIT-37 po otrzymaniu od pracodawcy PIT-11.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu płaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczenia tego będzie można dokonać w zeznaniu PIT-37 składanym za 2022 r. do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie wpłacane w danym roku podatkowym jednak nie więcej niż 500 zł (odliczamy składkę od dochodu, a nie od podatku). Muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie składki należne wobec związku zawodowego.Czytaj więcej >>>
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Pracowniczej

Wyobraź sobie, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, pracownik wyrządza szkodę pracodawcy lub osobom trzecim.
W takiej sytuacji, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma prawo obciążyć pracownika kosztami naprawy tej szkody. Posiadając polisę OP, to ubezpieczyciel przejmie na siebie pokrycie tych kosztów.
Dlatego, jeśli jeszcze nie przystąpiłeś do ubezpieczenia Odpowiedzialności Pracowniczej, zgłoś się do przewodniczącego organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” i wyraź chęć jego wykupienia już dziś.
Koordynator ubezpieczenia ze strony SZIK: Zdzisław Jasiński, tel. 608 014 342
Spotkanie z prezesem

W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w centrali Spółki spotkanie przedstawicieli ponadzakładowych organizacji związkowych z prezesem zarządu panem Ireneuszem Merchel, panią dyrektor Grażyną Mamińską wraz z zespołem. W spotkaniu Sekcję Zawodową Infrastruktury Zawodowej NSZZ Solidarność reprezentowali: Zdzisław Jasiński i Mirosław Ośmiałowski.
Pan prezes Ireneusz Merchel powitał zebranych przedstawicieli związków zawodowych. Przypomniał pokrótce przebieg poprzednich spotkań i poinformował o wniosku większości przedstawicieli związków zawodowych o potrzebnym czasie na konsultacje wewnętrzne. Następnie poprosił o prowadzenie spotkania panią dyrektor Grażynę Mamińską.
II Halowy Turniej Piłki Nożnej
Zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

W dniu 9 stycznia 2023 r. po raz pierwszy w tym roku zebrali się członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) oraz zaproszeni goście.
Obrady zostały podzielone na dwie części: roboczą, dotyczącą bieżącej sekcji oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne.
Na początku obrad przewodniczący Henryk Sikora poinformował zebranych o przebiegu rozmów ws. propozycji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). Prowadzone przez pracodawcę spotkania z wybranymi grupami pracowniczymi w zakładach Spółki, opinie, którymi dysponują po konsultacjach w komisjach zakładowych przewodniczący, planowany wzrost od 1 stycznia 2023 r. dodatków: funkcyjnego, niebezpiecznego, szkodliwego i uciążliwego (niektórzy straszyli, że znikną!), troska o podwyżkę wynagrodzeń w toku bieżącym, wywołały ożywioną dyskusję. Sprowokowana „burza mózgów” przyniosła zakładane rezultaty.


Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski