SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ


KOMUNIKATY

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


AKTUALNOŚCI


W dniach 8 - 10 października br. w Sekcjach Eksploatacji oraz w Biurze Zakładu odbędą się wybory Społecznych Inspektorów Pracy.
Kandydatami Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" są:
 • Janusz CINCIO - ISE Jarocin
 • Karol DĄBROWICZ - ISE Leszno
 • Krzysztof SZEPLIK - ISE Ostrów Wlkp.
 • Mariusz PIOTROWSKI - Biuro Zakładu
Prosimy o liczny udział w wyborach.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, która ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy.

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który:

 • jest członkiem związku zawodowego i
 • nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.

Natomiast zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu nie będący członkiem związku zawodowego.

Wymagania jakie musi spełnić kandydat na społecznego inspektora pracy to

 • posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy.
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której zakład należy, i
 • co najmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie,

A oddziałowy lub grupowy społeczny inspektor pracy - co najmniej dwuletni staż pracy w tej branży i co najmniej jeden rok pracy w danym zakładzie.

Ważne

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą:

 • zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy,
 • oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych oddziałów (wydziałów),
 • grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

To zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy.

Społecznych inspektorów pracy wybiera się na okres 4 lat. Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy wybiera:

1)    w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników - ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału),

2)    w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących powyżej 300 pracowników:

a)    zakładowego społecznego inspektora pracy - zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy,

b)    oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy - zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy.

Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy. Wybory przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów. Pomimo, iż organizacja i przeprowadzenie wyborów jest obowiązkiem zakładowej organizacji związkowej - jako podmiotu powołanego do reprezentowania interesów pracowniczych oraz kierowania społeczną inspekcją pracy - to jednak inspekcja nie będzie mogła działać, jeżeli z tych powinności zakładowa organizacja związkowa się nie wywiąże. Dodatkowo brak jest środków prawnych do zmuszenia zakładowej organizacji związkowej do przeprowadzenia stosownych wyborów.

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

1)    kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)    kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

3)    uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

4)    brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

5)    brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

6)    uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

7)    opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

8)    podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wróć
OGŁOSZENIA

Wieczorek taneczny z okazji Święta Kolejarza

Porozumienie ws. podwyżek 2019 r.
Jesteś
gościem

Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski