SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ


KOMUNIKATY

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


HISTORIA 


Związek Zawodowy NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych
                                    w Ostrowie Wielkopolskim
                                   

W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest on niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji, a organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Związek zawodowy Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim powstał w związku z wprowadzeniem ustawy o  restrukturyzacji  Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, która to ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 1998 roku. W tym dniu zaczął funkcjonować Zakład Infrastruktury Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim, który powstał na skutek połączenia Oddziału Drogowego w Ostrowie Wielkopolskim,  Oddziału Automatyki i Telekomunikacji w Ostrowie Wielkopolskim, częściowo ze Stacji Rejonowych w Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie, Kaliszu, Jarocinie, oraz Oddziału Elektroenergetycznego. Związek zawodowy Solidarność funkcjonował w Oddziale Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stacji Rejonowej w Kaliszu i Kępnie, na skutek powstania nowej jednostki nastąpiła fuzja  komisji zakładowych  Oddziału Drogowego ,Stacji Rejonowych  w jedna komisję zakładową pod nazwa Komisja Zakładowa Solidarność przy PKP  Zakład Infrastruktury Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim, która w takiej formie istniała do roku 2000, kiedy na skutek dalszych prac związanych z prywatyzacją i restrukturyzacja przedsiębiorstwa PKP uległ likwidacji Zakład Infrastruktury Kolejowej w Lesznie.  Jednostkę tą włączono do iIstniejącego już Zakładu Infrastruktury Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim. Taki stan funkcjonował do kolejnej reorganizacji, która doprowadziła do zmiany nazwy zakładu jak również obszaru działania. Sytuacja ta miała również swoje konsekwencje w tym ,że  część obszarów wraz   pracownikami,  w tym członkami  związku zawodowego Solidarność,  które należały do Zakładu Infrastruktury została włączona do sąsiednich  Zakładów takich jak Zakład Infrastruktury Kolejowej w Poznaniu, Wrocławiu, Tarnowskich Górach i Opolu. Konsekwencją dalszych restrukturyzacji Przedsiębiorstwa PKP był fakt utworzenia z dniem 1 października 2001 roku Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, który to zakład funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Z Kart Historii Związków Zawodowych

Rządy już od XVIII wieku starały się represjonować związki wprowadzając zakaz ich działania i traktując je jako grupy spiskowe. Zakazy zrzeszania się w związkach wprowadzono w m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech i USA. Prawny status związków został unormowany w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy powstałej w 1919 roku.

Związki Zawodowe w Zaborze Pruskim

Pierwsze związki zawodowe zaczęły powstawać na ziemiach należących obecnie do Polski pod koniec XIX wieku. Proces ten rozpoczął się na Górnym Śląsku, przede wszystkim w Gliwicach, Bytomiu, Katowicach i Tarnowskich Górach (w Królestwie Prus). Na tym właśnie terenie w 1889 powstał Związek Wzajemnej Pomocy – pierwsza masowa organizacja o charakterze związku zawodowego na terenie dzisiejszej Polski. 3 lata później, w 1902 roku powstaje Zjednoczenie Zawodowe Polskie, które skupiało robotników polskich z Nadrenii i Westfalii. W czasach zaborów powstaje też Centralny Związek Zawodowy Polski (1913) o charakterze socjalistycznym.


Związki Zawodowe w Zaborze Austriackim

Wśród pierwszych organizacji związkowych w Galicji powstają także związki o charakterze chrześcijańsko-społecznym (na fali encykliki Rerum novarum i katolickiej nauki społecznej). Wśród nich jest m.in. powstałe w 1906 Polskie Zjednoczenie Zawodowe Robotników Chrześcijańskich. Na ziemiach austriackich powstaje w 1916 roku w Krakowie Krajowa Komisja Związków Zawodowych, podległa swojej centrali w Wiedniu. Trzecim nurtem, obok socjalizmu i katolickiej nauki społecznej, dominującym w polskich związkach zawodowych był nacjonalizm. Właśnie w tym nurcie w 1906 powstaje Narodowy Związek Robotniczy, zależny od Narodowej Demokracji.

Związki Zawodowe w Zaborze Rosyjskim  zwanym 
Królestwem
Kongresowym

W byłej Kongresówce pierwsze organizacje zawodowe powstały jako „Kasy Oporu”, tworzone przez Ludwika Waryńskiego W czerwcu 1878 liczyły blisko 300 członków. Pierwsza nieudana próba powołania związku nastąpiła w 1892 poprzez przekształcenie cechu piwowarskiego. Pierwszy związek zawodowy metalowców „Siła” powstał w 1894 z inicjatywy SDKPiL. Został on jednak rozbity po aresztowaniach Ruch związkowy na szerszą skalę pojawił się w 1905. W sierpniu 1905 powstał związek zawodowy garbarzy. Organizacje o charakterze socjalistycznym w dużej mierze współpracowały z Socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy oraz PPS, a od 1907 z PPS-Lewicą. Liberalizacja w Królestwie Polskim spowodowało także, że w 1906 powstało tu Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich.

Związki Zawodowe II Rzeczypospolitej

Działalność związkowa w odrodzonej Polsce została zalegalizowana dekretem Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 „w przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach zawodowych”. Zgodnie z dekretem do rejestracji lokalnego związku niezbędne był podanie wraz ze statutem do Inspektora Pracy podpisane przez trzy osoby. Związki mające zamiar działać na terenie całego kraju składano do Głównego Inspektora Pracy. Związki miało prawo tworzyć zrzeszenia w jednej gałęzi działania lub gałęziach pokrewnych.

Przeprowadzone na początku lat 20. XX wieku badania wykazały, że w Polsce istniało ok. 2 tysięcy odrębnych organizacji związkowych zrzeszonych w 30 centralach. Organizowały one masowe protesty robotnicze, m.in. tzw. Powstanie krakowskie 1923. II wojna światowa przerwała dynamiczny rozwój ruchu związkowego w Polsce.
W 1935 w Polsce do związków zawodowych należało 941 tysięcy członków, najsilniejsze ówczesne związki to Związek Stowarzyszeń Zawodowych, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Związek Związków Zawodowych, Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych, Centrala Zjednoczonych Klasowych Związków Zawodowych, Zjednoczenie Zawodowe "Praca", Zjednoczenie Zawodowe „Praca Polska” oraz związki zawodowe robotników niemieckich w Polsce[3]. Działały również Narodowa Organizacja Pracy oraz pomniejsze Centralny Związek Zawodowy Polski i Konfederacja Samopomocy Robotniczej i Zawodowej.

Związki Zawodowe PRL 1944-1989

Po wyzwoleniu, na terenie tzw. Polski lubelskiej, w listopadzie 1944 roku władze komunistyczne powołały w Lublinie prorządową Tymczasową Komisję Centralną Związków Zawodowych. Socjaliści i koła chrześcijańskie dążą po wojnie do odbudowania swoich central związkowych. Jednak Polska Partia Robotnicza i koncesjonowana Polska Partia Socjalistyczna definitywnie sprzeciwiają się ich reaktywacji na odbywającym się w listopadzie 1945 roku Kongresie Związków Zawodowych. Na tym samym zjeździe PPR i PPS doprowadziły do powstania koncesjonowanego i scentralizowanego Zrzeszenia Pracowniczych Związków Zawodowych (od 1949 roku pod nazwą Zrzeszenie Związków Zawodowych). Jego pracą kierowała jedyna koncesjonowana centrala związkowa – Centralna Rada Związków Zawodowych. Według badań przeprowadzonych pod koniec lat 40. XX wieku 90% polskich robotników przynależało po wojnie do związku zawodowego. W dobie PRL u związki zawodowe odgrywały znaczącą rolę w życiu politycznym i społecznym. Mogły uczestniczyć w działaniach rad narodowych, rad zakładowych. Działały też wspólnie z Komisją Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym; zarządzały Funduszem Wczasów Pracowniczych. CRZZ miała też prawo inicjatywy ustawodawczej

W okresie PRL w systemie organizacji związkowych pojawił się wyłom w postaci Wolnych Związków Zawodowych, które zaczęły rozwijać się na Górnym Śląsku, Pomorzu Gdańskim, w Szczecinie i Łodzi. W 1980 po wielu strajkach robotniczych władze zgodziły się na legalizację Niezależnego Samorządnego Związku ZawodowegoSolidarność. W krótkim czasie „Solidarność” stała się jedną z największych organizacji masowych, działających w PRL (liczyła ok. 10 milionów członków). W 1981 zaczęły powstawać siostrzane, w stosunku do „Solidarności”, związki zawodowe. Utworzono m.in. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników IndywidualnychSolidarność i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Indywidualnego Rzemiosła Solidarność.


Związek Zawodowy po roku 1980

W dniu rozpoczęcia stanu wojennego (grudzień 1981) zawieszono działalność nie tylko „Solidarności”, ale także prorządowych związków zawodowych. W październiku 1982 oficjalnie rozwiązano „Solidarność”. W 1984 powstało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Do ponownej legalizacji opozycyjnego związku zawodowego doszło w wyniku porozumień zawartych przy Okrągłym Stole w 1989. Po przemianach związek zawodowy „Solidarność” stał się jednocześnie największą siłą polityczną w Polsce. W 2002 powstała, alternatywna do dwóch pozostałych, centrala związkowa Forum Związków Zawodowych.

Według danych Krajowego Rejestru Sądowego na koniec 2006 r. zarejestrowano w Polsce 6058 związków zawodowych, zaś według rejestru REGON w tym samym okresie zarejestrowanych było 18 825 związków zawodowych W 2008 r. według danych Krajowego Rejestru Sądowego na koniec 2006, zarejestrowano w Polsce 6155 związków zawodowych oraz 9 związków zawodowych rolników indywidualnych, zaś według rejestru REGON w tym samym okresie zarejestrowanych było 19064 związków zawodowych

W latach 1991–2008 uzwiązkowienie – rozumiane jako odsetek pracowników należących do związków zawodowych – spadło z 28% do 16% Tym samym w związkach zawodowych zrzeszonych jest ok. 2,4 mln pracowników w Polsce.

Według badań CBOS przynależność do NSZZSolidarność deklaruje 5% badanych pracowników (ok. 760 tys. pracujących), do OPZZ – 4% badanych pracowników (ok. 600 tys. pracujących), do Forum Związków Zawodowych – 2% pracowników (304 tys. pracujących), zaś do innych związków 5% badanych pracowników (ok. 760 tys. pracujących) według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, NSZZSolidarność szacuje liczbę swoich członków na 900 tys. osób zorganizowanych w blisko 12 tys. komisji zakładowych, zaś Forum Związków Zawodowych liczy ok. 400 tys. członków. Według MPiPS oprócz wymienionych central istnieją federacje (ok. 300), organizacje związkowe o zasięgu ogólnopolskim (273) oraz lokalne organizacje związkowe (ok. 24 tys.). Samodzielnie – bez powiązań z dużą organizacją związkową i wyłącznie na poziomie lokalnym – działa ok. 7 tys. organizacji związkowych o charakterze zakładowym.

Wróć
OGŁOSZENIA

Wieczorek taneczny z okazji Święta Kolejarza

Porozumienie ws. podwyżek 2019 r.
Jesteś
gościem

Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski