STRONA GŁÓWNA WŁADZE KONTAKT GALERIA ŚWIADCZENIA STATUTOWE DOKUMENTY SIP HISTORIA ARCHIWUM


ZAKŁADOWY UKŁAD
ZBIOROWY PRACY
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACYUBEZPIECZENIE


ZNIŻKI I RABATY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
JEŻELI W ZAKŁADZIE PRACY DZIAŁAJĄ ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE, WÓWCZAS PRACOWNICY MAJĄ PRAWO DO SZCZEGÓLNEGO NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY, KTÓRE DAJE IM USTAWA O SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY.
SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY JEST SŁUŻBĄ SPOŁECZNĄ PEŁNIONĄ PRZEZ PRACOWNIKÓW W CELU ZAPEWNIENIA PRACOWNIKOM BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY ORAZ OCHRONĘ UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH OKREŚLONYCH W PRAWIE PRACY. SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY REPREZENTUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I JEST KIEROWANA PRZEZ ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE.
SPOŁECZNYM INSPEKTOREM PRACY MOŻE BYĆ PRACOWNIK DANEGO ZAKŁADU PRACY, KTÓRY JEST CZŁONKIEM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO I NIE ZAJMUJE STANOWISKA KIEROWANIA ZAKŁADU PRACY LUB STANOWISKA KIEROWICZEGO BEZPOŚREDNIO PODLEGŁEGO KIEROWNIKOWI ZAKŁADU. SPOŁECZNYM INSPEKTOREM PRACY MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ PRACOWNIK ZAKŁADU NIE BĘDĄCY CZŁONKIEM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO.
ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY POWINIEN POSIADAĆ CO NAJMNIEJ PIĘCIOLETNI STAŻ PRACY W BRANŻY, DO KTÓREJ NALEŻY ZAKŁAD I CO NAJMNIEJ DWULETNI STAŻ W DANYM ZAKŁADZIE.
SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY WYBIERAJĄ PRACOWNICY ZAKŁADU PRACY NA 4-LETNIĄ KADENCJĘ.
ZAKŁADOWYCH I ODDZIAŁOWYCH (WYDZIAŁOWYCH) SIP WYBIERA:
  1. W ZAKŁADACH PRACY LUB ODDZIAŁACH (WYDZIAŁACH) LICZĄCYCH DO 300 PRACOWNIKÓW - OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PRACY LUB ODDZIAŁU (WYDZIAŁU)
  2. W ZAKŁADACH PRACY LUB ODDZIAŁACH (WYDZIAŁACH) LICZĄCYCH POWYŻEJ 300 PRACOWNIKÓW:
  • ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY -Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski