KOMUNIKATY

Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


Jesteś

gościem
BIULETYN

ARCHIWUMŚWIADCZENIA STATUTOWE
Organizacji Zakładowa NSZZ "Solidarność" działająca przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. wypłaca określone w Statucie zasiłki oraz zapomogi:
  • zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - członkowi Związku, na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone martwe) - 200 zł;
  • zapomoga z tytułu śmierci członka Związku – wypłacana przez organizację zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku - 300 zł;
  • zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny wypłacana wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek - 100 zł.
Członek Związku nabywa prawa do zasiłku i zapomogi po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ “Solidarność”.

Uprawnienia do zasiłku oraz zapomóg ustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku - na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.

Wróć
Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski