STRONA GŁÓWNA WŁADZE KONTAKT GALERIA ŚWIADCZENIA STATUTOWE DOKUMENTY SIP HISTORIA ARCHIWUM


ZAKŁADOWY UKŁAD
ZBIOROWY PRACY
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACYUBEZPIECZENIE


ZNIŻKI I RABATY

ŚWIADCZENIA STATUTOWE
ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY ZAKŁADZIE LINII KOLEJOWYCH
W OSTROWIE WLKP. WYPŁACA OKREŚLONE W STATUCIE ZASIŁKI ORAZ ZAPOMOGI:


300 zł ZASIŁEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - CZŁONKOWI ZWIĄZKU, NA KAŻDE URODZONE DZIECKO (RÓWNIEŻ NA DZIECKO URODZONE MARTWE)
500 zł ZAPOMOGA Z TYTUŁU ŚMIERCI CZŁONKA ZWIĄZKU - WYPŁACANA PRZEZ ORGANIZACJĘ ZMARŁEGO CZŁONKA ZWIĄZKU, TYLKO JEDNEJ OSOBIE UPRAWNIONEJ (NAWET NIE BĘDĄCEJ CZŁONKIEM ZWIĄZKU), TJ. WSPÓŁMAŁŻONKOWI LUB INNEJ OSOBIE, KTÓRA POKRYŁA KOSZTY ZWIĄZANE Z POGRZEBEM ZMARŁEGO CZŁONKA ZWIĄZKU
150 zł ZAPOMOGA Z TYTUŁU ŚMIERCI CZŁONKA RODZINY - WYPŁACANA WSZYSTKIM UPRAWNIONYM CZŁONKOM ZWIĄZKU, W PRZYPADKU ZGONU: WSPÓŁMAŁŻONKA, RODZICÓW, TEŚCIÓW, DZIECKA LUB INNEJ OSOBY BĘDĄCEJ NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU OSOBY WYSTĘPUJĄCEJ O ZASIŁEK

CZŁONEK ZWIĄZKU NABYWA PRAWA DO ZASIŁKU I ZAPOMOGI PO 6 - MIESIĘCZNYM NIEPRZERWANYM OKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

UPRAWNIENIA DO ZASIŁKU ORAZ ZAPOMÓG USTALA SIĘ NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO W TERMINIE 6 MIESIĘCY OD DATY ZAISTNIENIA ZDARZENIA, DOKUMENTÓW (AKT URODZENIA, AKT ZGONU, DOKUMENT OKREŚLAJĄCY STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA), A W PRZYPADKU ICH BRAKU - NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU STATUTOWEGO

Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski