POBIERZ

 ŚWIADCZENIA STATUTOWE 

 

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

wypłaca określone w Statucie zasiłki oraz zapomogi:

 

  •  300 zł  zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - członkowi związku, na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone martwe)

 

  •  500 zł  zapomoga z tytułu śmierci członka związku - wypłacana przez organizację zmarłego członka związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka związku

 

  •  150 zł  zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny - wypłacana wszystkim uprawnionym członkom związku,
    w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek

 

Członek związku nabywa prawa do zasiłku i zapomogi po 6 - miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ "Solidarność".

 

Uprawnienia do zasiłku oraz zapomóg ustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie
6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia, dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku - na podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.

 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego

Copyright © 2010 NSZZ „Solidarność” przy ZLK Ostrów Wlkp. • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone.