W NSZZ „Solidarność” funkcjonuje władza stanowiąca, władza wykonawcza i władza kontrolna. Kadencja każdej władzy trwa pięć lat, a terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej.

 

Władzą stanowiącą jest:

 • w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów
 • w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów
 • w regionie – walne zebranie delegatów regionu
 • w sekcji branżowej – walne zebranie delegatów sekcji
 • w sekretariacie branżowym – kongres sekretariatu
 • ogólnokrajową Związku – Krajowy Zjazd Delegatów
 • w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
 

Władzą wykonawczą jest:

 • w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio komisja zakładowa lub międzyzakładowa
 • w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa komisja koordynacyjna
 • w regionie – zarząd regionu
 • w sekcji branżowej – rada sekcji
 • w sekretariacie branżowym – rada sekretariatu
 • ogólnokrajową Związku – Komisja Krajowa
 • w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
 

Władzą kontrolną jest:

 • w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowa lub międzyzakładowa komisja rewizyjna
 • w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa koordynacyjna komisja rewizyjna
 • w regionie – regionalna komisja rewizyjna
 • w sekcji branżowej – komisja rewizyjna sekcji
 • w sekretariacie branżowym – komisja rewizyjna sekretariatu
 • ogólnokrajową Związku – Krajowa Komisja Rewizyjna
 • w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Komisja Rewizyjna Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

 

Podstawowe jednostki organizacyjne Związku to:

 • organizacje zakładowe;
 • organizacje międzyzakładowe.

Poprzez zorganizowanie się w NSZZ „Solidarność” pracownicy uzyskują możliwość reprezentowania swoich interesów wobec pracodawców, ochrony swoich praw do bezpiecznych warunków pracy, negocjowania wyższych płac i lepszych warunków pracy.

 

Organizacja zakładowa to podstawowa jednostka organizacyjna Związku, obejmująca swoim działaniem jednego pracodawcę, co oznacza, że członkami tej organizacji nie mogą być pracownicy zatrudnieni przez innych pracodawców. Przyjęcie na członka Związku pracownika innego pracodawcy zmienia status organizacji z zakładowej na międzyzakładową. Organizacja zakładowa posiada osobowość prawną, którą nabywa wraz z wszystkimi innymi uprawnieniami z chwilą rejestracji przez właściwy zarząd regionu. 

Pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, chcący utworzyć organizację zakładową, tworzą tymczasową komisję zakładową, która następnie rejestruje organizację zakładową we właściwym zarządzie regionu (patrz: Mapa regionów na stronie głównej). Tymczasowa komisja zakładowa pełni funkcje komisji zakładowej do czasu wyboru władz tej organizacji. Wybory przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania przez zarząd regionu danej organizacji zakładowe

 

Komisja Rewizyjna 2023-2028

Copyright © 2010 NSZZ „Solidarność” przy ZLK Ostrów Wlkp. • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone.